Om Recovery Sør

Recovery Sør (tidligere Farm in Action) gir tilbud om rehabiliterings- og motivasjonsplasser for unge voksne fra 18 år og oppover. Vi vil gjennom vår virksomhet gi et individuelt tilrettelagt tilbud til mennesker med problematikk innen rus og psykisk helse. Endring- og ressursfokusert tilnærming står sentralt. Recovery Sør er en ideell organisasjon.
Recovery Sør har en engasjert og tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med høy grad av fagkompetanse. Recovery Sør legger opp til å være i kontinuerlig utvikling i tråd med nasjonale føringer og forskning på rusfeltet.

Recovery Sør tar imot ungdom av begge kjønn, for kort- og langtidsplassering.
Recovery Sør har tilbud for både LAR brukere, og for brukere uten medikamentell behandling.
Det er krav til rusfrihet i tiltakene i regi av senteret.

Tjenestene hjemles i hht.:
· Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jfr § 4-1
· Straffegjennomføringsloven §12

 Visjon

Recovery Sør skal være en foregangsaktør innen rehabilitering av unge rusavhengige.

 Verdigrunnlag og ideologi

Recovery Sør er en livssynsnøytral organisasjon som bygger på et humanistisk menneskesyn.
Vi samler og tydeliggjør verdigrunnlaget som arbeidet vårt bygger på, under fire overskrifter:

· Respekt – Alle mennesker har en unik og ukrenkelig verdi. Recovery Sør vil kontinuerlig arbeide for et fellesskap preget av inkluderende og ikke-diskriminerende rammer, med respekt for enkeltindividet. Taushetsplikt og konfidensialitet er verdier vi vektlegger.
· Relasjon – Å bygge gode relasjoner er sentralt i vårt arbeidet med mennesker. Relasjon og tillit henger her sammen, og den gode relasjonen er preget av blant annet empati, støtte og oppriktighet.
· Ressurser – Alle mennesker har iboende ressurser. Med ressursfokus og myndiggjøring styrkes selvbildet og troen på seg selv, og et godt grunnlag for brukermedvirkning dannes. Med ressursfokus vil det også forventes aktiv deltakelse og medvirkning, med de ressurser den enkelte har.
· Retning – Et bevisst veivalg og valg av retning er nødvendig for å holde stø kurs mot et definert mål. Endring og motivasjon står sentralt hos Recovery Sør, og arbeidet vil være med på å legge til rette for gode vekstvilkår for den enkeltes endringsprosesser, og motivere til videre gode veivalg.